Janfjordbak

FJORDBAK

UDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

KOLLEGIAL SUPERVISION

AF PSYKOLOG JAN FJORDBAK

Kollegial supervision med reflekterende team - hvad er det?

Meget kort fortalt er supervision faglig udvikling via samtale med en udenforstående. Samtalens indhold er en problemstilling, som den ene part (fokuspersonen) har i forbindelse med sit arbejde. Det kan f.eks. være vanskeligheder med at håndtere en bestemt klient, en særlig vanskelig arbejdsopgave eller en problematisk relation til en samarbejdspartner. Formålet med samtalen er dels, at fokuspersonen får løst sit problem, eller i det mindste får nye ideer til, hvordan han skal komme videre, dels at han gennem refleksionen over den konkrete problemstilling får et større overblik og herigennem bliver dygtigere til sit fag.
Det særlige ved supervision er spillereglerne, der fastlægger de forskellige roller. Der er altid én, der er på, og en anden der stiller sig til rådighed som supervisor. Supervisorrollen er først og fremmest en lyttende position. Gennem aktiv og medlevende lytning, bliver supervisor fødselshjælper for fokuspersonens egen problemløsning. Det handler ikke om at rådgive, belære eller overbevise, men om nysgerrigt at indleve sig i, hvordan problemet ser ud for fokuspersonen. Supervisor kan naturligvis også tilbyde nye synsvinkler og ideer, men det sker først og fremmest gennem nysgerrige spørgsmål. Derfor bliver en supervision aldrig til en diskussion.

Kan kolleger supervisere hinanden?
Skal man være psykolog for at kunne supervisere? Nej, det skal man ikke. Man skal først og fremmest have kendskab til og vilje til at overholde supervisionens spilleregler. Det kan da også være svært nok i sig selv. Specielt ved kollegial supervision, hvor man som kollega ofte har den samme problemstilling inde på livet. Her er det svært at være udenforstående, og holde sine egne meninger i baggrunden. Men det kan læres. Blot ved at have nogle få standardspørgsmål parat, kan man nå langt.
Hvordan bruges hele kollegagruppen i supervision?
For at lette supervisor, kan man bruge et reflekterende team som ekstra støtte. Et reflekterende team er en gruppe på 3-6 personer, som observerer samtalen mellem fokusperson og supervisor. De skal lytte opmærksomt til samtalen uden at afbryde. Efter ca. 10 minutter byttes roller. Nu er det teamet, der taler, mens fokusperson og supervisor er henvist til at lytte. Teamdeltagerne skal nu tale til hinanden om de tanker, de har gjort sig under samtalen. De udtrykker anerkendelse af fokuspersonens overvejelser eller handlinger, de fremlægger observationer, og byder ind med hypoteser og nye synsvinkler på problemstillingen. Alt sammen ud fra en undrende position. Derefter byttes roller igen, og samtalen mellem fokusperson og supervisor fortsættes. Begge har nu fået en masse input, som gør det let at komme videre. Der er flere fordele ved at arbejde med reflekterende team i kollegial supervision. Med et reflekterende team i ryggen, kan supervisor koncentrere sig om at udvise forståelse og “gå med”, mens teamet kan stå for at inddrage nye udfordrende synsvinkler. Derudover giver det fokuspersonen et ekstra frirum kun at skulle lytte til teamets refleksioner, uden at skulle svare undervejs. På denne måde bliver det lettere at finde sin egen vej.

Hvordan kommer man i gang? For at komme i gang kræves et kursus. Underviseren kan være f.eks. være en psykolog, eller én internt i virksomheden, som er fortrolig med metoden. Dernæst kræves en ordentlig organisatorisk ramme – en kontrakt. Der skal afsættes tilstrækkelig tid til igangsætningskurset. Hvad tilstrækkelig tid er, afhænger af flere forhold, men først og fremmest deltagernes forudsætninger. Jo mindre forudgående kendskab til samtale- og interviewteknik, jo længere kursus kræves. Der er eksempler på vellykkede forløb med 12 timers introduktion, men det vil sædvanligvis være en fordel med længere tid. Efter kurset skal supervisionen indlægges i arbejdstiden. Der kræves 1½ til 2 timer pr. gang og helst ikke mere end 14 dage mellem hver gang, specielt ikke i starten. Der skal desuden vælges en tovholder, som sikrer at supervisionen afvikles efter de indgåede aftaler, som styrer valg af fokusperson, supervisor mv. Desuden skal personalet beskyttes mod afbrydelser i det tidsrum, hvor supervisionen foregår. Især tidskravet har mange arbejdspladser svært ved at opfylde, men kollegial supervision baserer sig på, at alle deltagere jævnligt har problemstillinger oppe og jævnligt prøver supervisorrollen, så derfor må der ikke gå for lang tid i mellem.
Giver kollegial supervision bedre arbejdsmiljø? Kollegial supervision er naturligvis ingen mirakelkur. Der er mange problemstillinger, som ikke kan håndteres via kollegial supervision. Men det er alligevel min overbevisning, at kollegial supervision kan være et særdeles vigtigt element i sikringen af et godt psykisk arbejdsmiljø. Det gælder især i arbejde, hvor der stilles store krav til den enkelte medarbejder. De steder, hvor kollegial supervision fungerer, har man et vældig stærkt redskab til at imødegå belastninger og store faglige udfordringer på bedst mulig vis. Den kollegiale supervision giver mulighed for, at problemer kan tages i opløbet. Der sker også en synliggørelse af nogle problemstillinger på en respektfuld måde, som giver et godt udgangspunkt for at følge op i hverdagen. Samtidig bliver der tale om en fælles læreproces, der styrker gruppens sammenhold. Hvor kan man bruge kollegial supervision? Man kan bruge kollegial supervision i næsten alle sammenhænge, hvor man ønsker at udvikle sig fagligt. Men mest oplagt er det som sagt i arbejde med mennesker. D.v.s. pædagogisk arbejde, plejearbejde, behandlingsarbejde, konsulentarbejde, ledelse, sikkerhedsarbejde, tillidsmandsarbejde. Som BST-psykolog har jeg arbejdet med kollegial supervision på en række socialpædagogiske arbejdspladser, for hjemmesygeplejersker, med sikkerheds- og samarbejdsudvalg/grupper og i ledergrupper. Derudover har jeg selv brugt metoden i kollegiale netværk både tværfagligt og i rene psykologgrupper.
Close Menu