Janfjordbak

FJORDBAK

UDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

KOLLEGIAL SPARRING

Jan Fjordbak 

Kollegial sparring - et skridt på vej mod den lærende organisation

Enhver arbejdsopgave rummer mulighed for læring. Sædvanligvis ophobes denne læring som erfaring hos den enkelte medarbejder. Det kan på mange arbejdsområder være fuldt tilstrækkeligt, men hvor det handler om mere komplekse opgaver, om helt nye opgaver, eller helt nye betingelser, en opgave skal udføres på, så kan den traditionelle form for erfaringsopsamling vise sig at være helt utilstrækkelig. Her kan der være brug for at gøre en særlig indsats for at sætte læringsprocessen i system. Det kan også være nødvendigt, at sikre en læreproces, som rækker ud over det enkelte individ. I det daglige arbejde sker ofte en fælles erfaringsopsamling i makkerpar eller smågrupper, hvor diverse ting snakkes igennem, men det er sporadisk og foregår måske netop ikke der, hvor der er allermest brug for det. Ideen er derfor at sætte læringen i system, så læringsmulighederne udnyttes optimalt.

Modellen kaldes for kollegial sparring, fordi den baserer sig på, at hver enkelt medarbejder finder sig en makker, der kan fungere som sparringspartner for hans egen læring. Hvad betyder det i praksis? Ja, det afhænger naturligvis af arbejdets karakter. Arbejder man med salg, kan det være det enkelte salgsmøde, der drøftes igennem med en kollega før og efter mødet. Er man pædagog, kan det være relationen til et vanskeligt barn, man systematisk reflekterer over gennem en periode. Er man sikkerhedsrepræsentant, kan man mødes et antal gange med en anden sikkerhedsrepræsentant for at få sparring på, hvordan man får gennemslagskraft overfor kolleger og ledelse. Er man leder, kan man mødes med en lederkollega og få sparring på, hvordan man afholder personalemøder mest effektivt, eller hvordan man indfører kvalitetsstyring mest hensigtsmæssigt.

Der er flere gevinster ved at arbejde med kollegial sparring. Dels udnyttes de læringsmuligheder, der ligger i at få feedback fra en person, som er tæt på personen og som også kender til arbejdets indhold og de faldgruber, der ligger heri. En anden fordel ved kollegial sparring er, at man styrker indsigten i hinandens arbejde.
En tredje fordel er, at man modvirker oplevelsen af at stå alene med et tungt ansvar. Deri ligger også gode muligheder for at forebygge stress og udbrændthed.
Sammenlignet med et andet nyttigt udviklingsredskab som supervision er sparring en hurtigere og mere direkte form for problemløsning. Ikke så dybtgående og reflekterende, men mere effektiv og resultatorienteret i sin karakter. Det betyder også, at den let kan indpasses i det daglige arbejde.

Sparringen kan tage form af et interview, en åben dialog eller en kritisk debat. Det afgørende er ikke samtalens form, men indholdet og resultatet, som gerne skulle være problemløsning og ny læring. De indledende sparringsseancer i forhold til en bestemt opgave vil have fokus på aktuelle handlemuligheder, mens de afsluttende vil fungere som en systematisk erfaringsopsamling.

Når man introducerer kollegial sparring som arbejdsform er det en fordel at tage udgangspunkt i en fast struktur på sparringsseancerne. Her kan det være en stor hjælp at udarbejde en sparringsguide med nogle hovedoverskrifter og nogle uddybende stikord, som man skal forholde sig til hver gang. Ligesom det styrker læringen betydeligt, hivs man binder sig op på at skrive et notat efter hver sparring. Det skal ikke nødvendigvis være et udførligt referat, men et notat, hvor man for sig selv opsummerer den mest centrale læring. Dette er afgørende, fordi det er her, der er noget at hente, specielt hvis man vil bruge sparringen til at undgå gentagelser af de samme fejl. Løbende udvikling kræver en ekstra anstrengelse, og netop i fastholdelse af indhøstede erfaringer er det vigtigt at tage skriftligheden til hjælp. Her er den menneskelige hukommelse i sig selv ikke tilstrækkelig. Der ryger helt automatisk for meget i glemmebogen, hvis man ikke gør sin denne ekstra anstrengelse.

Når man indfører kollegial sparring, bør man starte med et pilotprojekt. Modellen kan f.eks. køres som forsøg på to opgaver pr. medarbejder over en periode på 4-5 måneder, hvorefter forløbet evalueres.

Close Menu