Janfjordbak

FJORDBAK

UDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

Arbejdsområder
Jeg udfører opgaver indenfor følgende områder
  • Individuelle samtaler
  • Kreative læreprocesser
  • Inspirationsmøder og temadage
  • Teambuilding og facilitering
  • Kurser og udviklingsforløb
  • Uddannelse og formidling

Individuelle samtaler

Krisehjælp, psykologisk rådgivning og terapi

Jeg tilbyder samtaler i spektret spændende fra akut krisehjælp over psykologisk rådgivning til decideret behandling i form af terapi.

Typiske problemstillinger er stress, angst, depression, vold og trusler, konflikter, kriser, lavt selvværd, sygdom og andre livsproblemer. 

Jeg har en bred helhedsorienteret tilgang, hvor jeg trækker på indsigter og metoder fra mange forskellige psykologiske retninger. Jeg tager altid udgangspunkt i den person, jeg sidder overfor. Alle mennesker er forskellige og skal mødes på egne præmisser. Jeg er vant til at arbejde med mennesker fra alle samfundslag, og bestræber mig på at møde alle i øjenhøjde og anvende en form som virker naturlig og tryg. 

Mit faglige udgangspunkt er overvejende eksistentielt og psykodynamisk, men jeg bringer ofte elementer fra kognitiv og metakognitiv terapi, positiv psykologi og mindfulness i spil.

Alle samtaleforløb indledes med en afklaring af den aktuelle situation og opstilling af mål for forløbet.

Coaching og supervision

Jeg tilbyder supervision og coaching til ledere og medarbejdere, som har et ønske om at udvikle sig fagligt og personligt igennem samtaler. Emnerne kan være arbejdsmæssige udfordringer som fx håndtering af samarbejdsproblemer, konflikter, svære samtaler, håndtering af forandringer, udfordrende opgaver mv.

I coaching og supervision tager jeg afsæt i en anerkendende systemisk tilgang supplereret med elementer fra den narrative tilgang. 

Jeg er også meget inspireret af designtænkning og den kognitive tilgangs ide om handlingseksperimenter.

Jeg trækker endvidere på viden om organisation, ledelse, forandring, kommunikation og konflikthåndtering.

Alle samtaleforløb indledes med afklaring af forventninger og opstilling af mål for forløbet.

Kreative læreprocesser

Kunstterapi og personlig udvikling

Hvis du er kreativt anlagt eller har lyst til at lære at bruge din kreativitet bedre, kan vi arbejde med kreative metoder af forskellig slags. Det kan være tegning, maling, collager, brug af billeder og metaforer – metoder der kan integreres i samtaleforløb med forskellige formål. Ideen med at anvende kreative udtryk, er at det symbolske sprog bygger bro mellem det bevidste og ubevidste, samtidig med at det åbner for dine skjulte kreative ressourcer.

Kreativitetstræning, designtænkning og innovation

I organisatorisk sammenhæng arbejder jeg med forløb, der kombinerer udviklingen af deltagernes kreative og innovative kompetencer med løsning af konkrete innovationsudfordringer. I fællesskab med organisationen designer jeg målrettede forløb. Målet kan fx være at give mulighed for samskabelse af innovative løsninger på aktuelle problemer.

Inspirationsmøder og temadage

Workshops, der kombinerer fagligt input med engagerende metoder

Jeg tilbyder inspirationsmøder og temadage om emner som fx psykisk arbejdsmiljø, stress, udbrændthed, mindfulness, kerneopgaven, fælles værdier, innovationskompetencer, designtænkning, kreativitet i hverdagen, kollegial supervision/sparring, håndtering af forandring, konflikthåndtering, girafsprog, vold og trusler, flow, teori U og en hel del mere.

Jeg forsøger altid at kombinere inspirerende oplæg med engagerende dialoger og praktiske øvelser. Alt efter ønske og behov kan der indlægges kreative metoder, der giver deltagerne en positiv personlig oplevelse og et fælles referencepunkt for gode dialoger på arbejdspladsen efterfølgende. Et redskab som de seks tænkehatte kan eksempelvis inspirere til mere givende og mere effektive møder efterfølgende.

Teambuilding og facilitering

Aktiviteter og dialoger, der styrker fællesskab og handlekraft

Jeg tilbyder hjælp til udvikling af teams. I nystartede teams kan teambuilding være en stor hjælp til at etablere et godt udgangspunkt for det fremtidige samarbejde.

Teams, der er kørt fast i dårlig kommunikation og konflikter, kan også have gavn af at stoppe op og kigge på sig selv. Her kan konfliktløsning, mediation og træning i god kommunikation være relevant.

Endelig kan anledning og være mere fremadrettet: ønsket om bedre brug af alles ressourcer, udvikling af fælles værdier, styrkelse af kommunikation og samarbejde, mere innovativ tilgang til opgaveløsningen. Det kan også være et ønske om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at sætte gang i et trivselsprojekt.

Min tilgang til opgaven vil forsøge at kombinere det tunge med det lette, dvs. sikre at tunge emner kan bearbejdes på en måde, som virker let. Udgangspunktet er en anerkendende tilgang til alle parter, facilitering af gode dialoger og et målrettet mix af metoder, der åbner for at alle kan bidrage.

Metoder kan være udforskning af forskelighed på baggrund af persontypetest. Arbejde med værdier og forskellige perspektiver på jobbet ved hjælp af metaforer, billedvalg, tegninger. Det kan være anerkendende interviews og brug af reflekterende teams. Det finder vi ud af sammen.

Kurser og udviklingsforløb

Kompetenceudvikling gennem undervisning, træning og supervision

Jeg tilbyder supervision til ledere og personalegrupper, lige som jeg gerne introducerer og træner leder- eller personalegrupper i kollegial supervision, coaching og sparring. Her vil typisk være tale om længerevarende forløb, som indledes med nogle dages intensiv undervisning og træning og derefter følges op fx en gang om måneden i et halvt år.

Jeg har omfattende erfaring med uddannelse af konsulenter, undervisere, vejledere, og ressourcepersoner, og kan derfor designe og gennemføre kompetenceudviklingsprojekter for personale med særlige roller/funktioner i forhold til kolleger eller brugere/kunder. Fokus kan fx være på emner som udvikling af konsulentfærdigheder, som tydeliggørelse af rolleforventninger, skift af positionering, metoder til deltagerinddragelse og udvikling af personlig stil.

Jeg tilbyder skræddersyede lederudviklingsforløb fx med fokus på det personlige lederskab, ledelsesstil, udvikling af ledelsesteam, coaching, designledelse mv.

Jeg kan også tilbyde kurser i konflikthåndtering, hvor fokus er på anerkendende kommunikation og positiv positionering som redskaber til forebyggelse af vold og konflikter. Jeg træner også personalegrupper i konfliktafspændende kommunikation (også kaldet girafsprog).

Uddannelse og formidling

Design af undervisning - forløb, metoder og lærebøger

Jeg tilbyder bistand til udvikling af fag, moduler og læringsforløb på videreuddannelse af medarbejdere. Jeg medvirker gerne til udarbejdelse af fagbeskrivelser, undervisningsprogrammer og materialer. Jeg kan også både designe og skrive lærebøger eller fungere som sparringspartner på skriveprojekter.

Min spidskompetence er udvikling af moduler til videre- og efteruddannelser, som giver deltagerne mulighed for kompetenceudvikling, der integrerer indlæring af fagligt stof med personlig udvikling og samtidig praktisk omsætning på deltagernes arbejdsplads.

Som eksempel kan nævnes et modul i konflikthåndtering, som jeg har været med til at udvikle for COK. Her oparbejder deltagerne teoretisk viden om konflikter og konfliktløsning parallelt med uddybet indsigt i egen konfliktstil, samtidig med at de udarbejder en synopsis om en aktuel konflikt på egen arbejdsplads. De studerende får vejledning/coaching i forhold til håndteringen af deres konflikter og prøver de nye løsninger af i praksis, inden forløbet afsluttes med eksamen. Hermed sikres en effektiv indlæring og forankring af nye og mere hensigtsmæssige mønstre til håndtering af konflikter i dagligdagen.

Close Menu